ISO / IEC 21964

ISO / IEC 21964 เป็นมาตรฐานสากลใหม่ที่เพิ่งออกมาในปี 2018 สำหรับการปกป้องและการทำลายข้อมูล โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐาน DIN 66399 ของประเทศเยอรมนี ซึ่งบ่งบอกถึงวิธีที่ข้อมูลต้องถูกทำลาย มาตรฐานนี้ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถทำลายข้อมูลได้ด้วยมาตรฐานขั้นสูง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดระดับการปกป้องที่คุณต้องการ

Protection Class

  • 1 = Normal Sensitivity (for internal data) – ปานกลาง สำหรับข้อมูลภายใน

  • 2 = High Sensitivity (for confidential data) – สูง สำหรับข้อมูลลับ

  • 3 = Very high sensitivity (for particularly confidential and secret data) – สูงมาก สำหรับข้อมูลลับพิเศษ

ขั้นตอนที่ 2:  กำหนดระดับความปลอดภัยสำหรับกระดาษ

Security levels for paper

P-1: General Data – ข้อมูลทั่วไป

P-2: Internal Data – ข้อมูลภายใน

P-3: Sensitive and confidential data – ข้อมูลลับละเอียดอ่อน

P-4: Particularly sensitive and confidential data – ข้อมูลลับละเอียดอ่อนพิเศษ

P-5: Data that must be kept secret – ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ

P-6: Secret high-security data – ข้อมูลลับความปลอดภัยสูง

P-7: Top secret – ข้อมูลลับสุดยอด